Tòa Án Dallas

 

Tòa Án Dallas làm những việc gì?

Tòa Án Dallas làm những việc sau đây: xem lại, tiến hành, và xét xử những thỉnh nguyện vô hiệu hóa hôn nhân (“tiêu hôn”) và những vụ án hôn nhân khác; ban miễn chuẩn và cho phép cử hành hôn nhân trong Giáo Hội Công Giáo, sưu tầm giáo luật cho hàng giáo sĩ và giáo dân khi được yêu cầu; trình bày những buổi thông tin về công việc của Tòa Án; và đề nghị những cuộc hội thảo cho hàng giáo sĩ và nhân viên giáo xứ về việc xét xử các vụ án hôn nhân, dự bị hôn nhân, tiến hành thủ tục giấy tờ tiền hôn nhân và lưu trữ hồ sơ bí tích.  Đa số công việc của Tòa Án Dallas xoay quanh “tiến trình tiêu hôn” để trả lời những thỉnh nguyện điều tra một dây hôn nhân trước.

Nếu quí vị có bất cứ bình luận hay câu hỏi nào về bất cứ phương diện nào liên hệ đến hôn nhân trong Giáo Hội Công Giáo, xin tiếp xúc Tòa Án ở số 214-379-2840 hoặc


Dallas Tribunal Resources

Quick Links - Nullity

Petition for Investigation of a Marriage Bond (2021)
Questionnaire for Formal Nullity Cases
Frequently Asked Questions (Coming Soon!)
Nullity List of Documents - English  |  Español  |  Tiếng Việt
Quick Links - Prenuptial / Pre-Matrimonial Documents

Getting Married in the Catholic Church
Informal ("Common Law") Marriage 
Prenuptials List of Documents - English  |  Español  |  Tiếng Việt

Additional Information

 


Tribunal Contacts

Rev. Msgr. John Bell, JCL
Judicial Vicar
(214) 379-2839


Mercedes Esquivel
Ecclesiastical Notary
(214) 379-2838


Maribel Garcia
Ecclesiastical Notary
214 - 379 -2836


Mary Margaret Hernandez
Moderator of the Tribunal Office
(214) 379-2839


Father Jack Hopka, OSF, JCL
Judge


Anne Kirby, JCL
Judge
(214) 379-2868


Mateusz Makowski
Judge/Defender
214-379-2834


Father Paul Hai Nguyen, CSsR, JCL
Judge


Nwazi Nyirenda
Director, Canonical Affairs
(214) 379-2840


Zoila Rangel
Auditor
214-379-2835


Luisa Ravelo-guedes
Ecclesiastical Notary – Tribunal
214-379-2842